Catre orice persoana interesata / institutie interesata

Raporturile contractuale pe care le desfasoara o autoritate publica sau orice entitate care se incadreaza in conceptul de autoritate contractanta urmeaza o procedura prestabilita, forma si modalitatea de derulare a acesteia fiind expres stabilite de legislatia specifica.

 

Societatea VALCONSULT TRADING S.R.L., societate ce oferă o calitate ireproşabilă în furnizarea de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice, pune la dispoziţia autorităţilor contractante, cât şi partenerilor privaţi ai acestora, cele mai performante servicii privind derularea eficientă a achiziţiilor publice, in contextul in care au aparut elemente de noutate in noua Lege privind achizițiile publice cum ar fi:

 1. Detalierea atribuțiilor compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice, precum și a modului concret în care celelalte compartimente ale autorității contractante au obligația de a sprijini activitatea compartimentului de achiziții publice;
 2. Referatul de necesitate;
 3. Strategia de contractare;
 4. Publicarea în SEAP a unor extrase din Programul anual al achizițiilor publice;
 5. Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziției;
 6. Consultarea pieței;
 7. Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport;
 8. Evaluarea ex-ante a documentației de atribuire;
 9. Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preț” și „costul cel mai scăzut”;
 10. Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă (pentru toate tipurile de proceduri);
 11. Procedura simplificată.

Consultanta in achizitii publice se adreseaza atat autoritatilor contractante care organizeaza proceduri de achizitie, cat si potentialilor ofertanti la procedurile de achizitie publica.

Inscriere/inregistrare in SEAP autoritati contractante si operatori economici si obtinerea Certificatului Digital

Transmiterea spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitie Publica a anunturilor de intentie, de participare si atribuire a contractelor de achizitie publica, se realizeaza numai prin completarea formularelor specifice disponibile in acest sistem si numai de catre autoritatile contractante inregistrate in SEAP.

Autoritatile contractante deruleaza aceste proceduri utilizand obligatoriu Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Operatorii economici au posibilitatea de a participa la procedurile derulate prin SEAP doar dupa inregistrarea ca operatori economici

SERVICIILE DE CONSULTANTA IN ACHIZITII PUBLICE ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI

Serviciile de consultanta in achizitii publice acordate operatorilor economici in ceea ce priveste procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica includ, fara a se limita la:

 • Consultanta privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achizitii publice;
 • Consultanta generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice;
 • Analiza documentatiilor de atribuire si identificarea eventualelor incalcari ale legislatiei;
 • Redactarea eventualelor solicitari de clarificari;
 • Asistenta in elaborarea documentelor-tip solicitate pentru participarea la o procedura de achizitie publica in calitate de ofertant;
 • Asistenta referitoare la pregatirea documentelor de calificare;
 • Consultanta referitoare la intocmirea ofertelor tehnice si financiare;
 • Redactarea acordurilor de asociere si/sau subcontractare, precum si consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea acestora;
 • Redactarea eventualelor obiectii la contractele de achizitie publica propuse in cadrul documentatiilor de atribuire;
 • Reprezentare/asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;
 • Consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica;
 • Formularea contestatiilor si a plangerilor, in conformitate cu legislatia achizitiilor publice.

SERVICIILE DE CONSULTANTA IN ACHIZITII PUBLICE ACORDATE AUTORITATILOR CONTRACTANTE

Serviciile de consultanta in achizitii publice acordate autoritatilor contractante in ceea ce priveste atribuirea contractelor de achizitii publice includ, fara a se limita la:

 • consultanta juridica generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice;
 • consultanta privind întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;
 • asistenta in stabilirea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice ce trebuie aplicate, in functie de specificul lucrarilor / produselor / serviciilor ce urmeaza a fi contractate si valoarea estimata a contractelor;
 • asigurarea consultantei de specialitate in vederea demararii si ulterior derularii procedurii de achizitie publica in conformitate cu prevederile legale;
 • utilizarea certificatului digital SEAP, pentru efectuarea formelor de publicitate necesare in vederea derularii procedurilor;
 • asigurarea consultantei/asistentei necesare in stabilirea cerintelor de calificare si a criteriilor de atribuire aferente procedurilor de achizitie publica;
 • asistenta in elaborarea documentatiilor de atribuire raportat la informatiile comunicate de catre beneficiar si cu raportare la continutul documentatiei tehnice pusa la dispozitie de catre acesta (acolo unde este cazul);
 • documentatia de atribuire va cuprinde: anuntul/invitatia de participare, nota privind determinarea valorii estimate, nota justificativa privind alegerea procedurilor de atribuire (daca este cazul), nota privind alegerea criteriilor de selectie, nota privind selectarea criteriului de atribuire (daca este cazul), documentatia de atribuire propriu-zisa, fisa de date a achizitiei, formulare si modele etc.);
 • redactarea anunturilor de intentie, de participare si/sau de atribuire;
 • utilizarea certificatului de semnatura electronica a reprezentantului legal al beneficiarului in vederea aplicarii, pe documentatia de atribuire si documentatia tehnica aferente procedurilor, a semnaturii electronice (conditie imperativa in vederea publicarii documentatiilor in SEAP);
 • transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire si a documentatiei tehnice, anexa la aceasta (acolo unde este cazul), in vederea validarii acesteia de catre ANAP;
 • operarea in continutul documentatiei de atribuire a observatiilor si modificarilor dispuse de catre ANAP (daca este cazul);
 • ulterior validarii de catre ANAP a documentatiei de atribuire, publicarea invitatiei/anuntului de participare in SEAP si asigurarea de transmiterea acestuia in JOUE (daca este cazul);
 • formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de operatorii economici pana la data deschiderii ofertelor si postarea respectivelor clarificari in SEAP;
 • facilitarea comunicarii inscrisurilor necesare si intermedierea raporturilor cu observatorii ANAP, daca este cazul;
 • asigurarea consultantei/asistentei in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor;
 • elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor;
 • asigurarea consultantei/asistentei pe parcursul procesului de evaluare, prestatorul fiind raspunzator de evaluarea ofertelor depuse sub aspectul:

o     indeplinirii criteriilor de calificare si de selectie stabilite prin documentatia de atribuire;

o     conformitatii modului de prezentare si organizare a propunerilor financiare in raport cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire.

 • analiza/evaluarea propriu-zisa a propunerilor financiare si tehnice;
 • formularea solicitarilor de clarificari catre operatorii economici care participa la procedura de achizitie publica;
 • asigurarea consultantei si elaborarea documentatiei necesara in cazul eventualelor contestatii cu privire la derularea procedurii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • asistenta in aplicarea solutiilor dispuse de catre CNSC in ceea ce priveste procedura de achizitie publica;
 • elaborarea raportului procedurii de atribuire şi a comunicării rezultatului procedurii de atribuire către ofertanţi;
 • consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica;
 • intocmirea si publicarea anuntului de atribuire in SEAP si asigurarea de transmiterea in JOUE (daca este cazul);
 • consultanta de specialitate, formularea de raspunsuri/puncte de vedere si intreprinderea de demersuri pentru si in numele beneficiarului in conditii de celeritate la orice solicitari ale Autoritatii contractante care privesc materia achizitiilor publice;
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de furnizare in termenul legal.
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de prestari servicii (altele decat serviciile de proiectare ) in termenul legal;
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de prestari servicii de proiectare in termenul legal;
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de lucrari in termenul legal;
 • transmiterea documentelor constatatoare in functie de fiecare tip de contract, catre operatorul economic, ANAP, cu respectarea termenelor de transmitere (sub rezerva primirii documentelor de la Beneficiar );
 • publicarea electronica a raportului anual al achizitiilor publice;
 • asistenta si reprezentare in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor judecatoresti cu privire la eventualele contestatii si plangeri.

Asistenta acordata beneficiarilor in vederea organizarii procedurilor de achizitie publica, urmareste respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, de la publicarea anuntului de organizare a procedurii si pana la semnarea contractului cu ofertantul castigator.

Abonamente

 1. Pachet de baza
 2. Consiliere privind întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;
 3. Consiliere privind alegerea procedurii de atribuire;
 4. Consiliere privind privind elaborarea fişei de date a achiziţiei publice;
 5. Consiliere privind elaborarea de formulare şi modele de contracte;
 6. Consiliere privind întocmirea notelor justificative aferente procedurii de atribuire.

 

 1. Ȋn plus faţăde serviciile incluse în pachetul I, acesta conţine intocmirea documentaţiei de atribuire, respectiv:

– fişa de date a achiziţiei;

– formulare;

– model de contract;

– note justificative;

– verificarea caietelor de sarcini.

 

III.Ȋn plus faţă de serviciile incluse în pachetul II, acesta conţine:

 1. Consiliere privind elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări
 2. Consiliere privind elaborarea procesului verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor
 3. Consiliere privind elaborarea raportului procedurii de atribuire
 4. Consiliere privind comunicările către ofertanţi a rezultatului procedurii de atribuire
 5. Consiliere privind elaborarea punctelor de vedere pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de ofertanţi
 6. Consiliere privind întocmirea dosarului achiziţiei publice

 

 1. Ȋn plus faţă de serviciile incluse în pachetul III, acesta conţine:
 2. Transmiterea în SEAP a documentaţiilor de atribuire, pentru validarea de către ANAP
 3. Transmiterea în SEAP a anunţurilor/invitaţiilor de participare pentru validarea de către ANAP
 4. Sprijin acordat în procesul de evaluare a ofertelor în cadrul aplicării procedurilor de atribuire online/offline ;
 1. Ȋn plus faţăde serviciile incluse în pachetul III, acesta conţine:
 2. Servicii de consultanta in domeniul evaluarii – expert cooptat pentru evaluarea ofertelor din punct de vedere financiar si tehnic, depuse la procedurile de achizitie publica care necesita evaluare.Specialistii atestati vor avea obligatii si raspunderi conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru din Legea nr. 86/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea nr. 395/2016.

Un contract de consultanţă asigură desfăşurarea procedurilor de atribuire în cele mai bune condiţii, reduce costurile dumneavoastră pentru a organiza o procedură de achiziţie publică, conduce la evitarea neplăcerilor pe care o procedură de achiziţie publică le implică.

Cu deosebita consideratie,

VALCONSULT TRADING SRL